Arham Mukha Kamal Vaasinee. Dedicated recitation of Saraswati Mantra can help a student pass his exams with flying colors and a job aspirant to clear his interview successfully. Saraswati mantra makes learning easy and memory long lasting. సంపన్నాయై కుమార్యై చ సర్వఙ్ఞే తే నమో నమః || 12 ||, యోగానార్య ఉమాదేవ్యై యోగానందే నమో నమః | Made in India. Stotra Nidhi © 2020. Namaste !! నానాశాస్త్ర స్వరూపాయై నానారూపే నమో నమః || 16 ||, పద్మజా పద్మవంశా చ పద్మరూపే నమో నమః | Paapaatma Kshayam Kaari. We are preparing this website as a big library of Stotras, Veda Suktas and Puja Vidhis without any print mistakes. దివ్యఙ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః || 13 ||, అర్ధచంద్రజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః | Jul 28, 2020 - Explore Vijaya G's board "mantram", followed by 335 people on Pinterest. విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా || 3 ||, సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా | © Gamma Gaana Ltd. 2020, All Rights Reserved, {"title":"Saraswati Mantra","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/81l3Mye3rM\/1l3MDy9PKr\/size_m.jpg","id":"20711858","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGvWCh4dgh5i4trhuLRZz4wepvEcfzKKMCWHyDahlPat0RPaFb4U+bIi8dkdoWJfqUX1Ev6N+qyUEoYviS2Jnq4so9MdDowBKlAf5O+hzrtfXNZd+f59M6qsbO2+9vUwbyFCpthS0e\/L+7tWIa2wR4E07jlq0g8jCRWZG1bmLYJQpT\/2\/tCf7wdeYX2KRW6aHCcZjCK8IKTu78lQ+Th1Yr7Y0vZQE7J+IcnyluGsdKLeYK7hpFhQNSaT81O6I0p7fRoSRez0uwktiNpb93hh139SvHbCxcTVsrq2Os3B2fUHmrJFm1gf0Df6wTzF\/w9MBXA=","bitRate":"64","expiryTime":1604560359}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGvWCh4dgh5i4trhuLRZz4wepvEcfzKKMCWHyDahlPat0dZNwig1C14vBYY81JT1h1FUySXnXegEElWV\/0\/ld14bWQe4a1gxDJedpBzhfOiJxCfwFbDQEx2NXM9KMVk17Ud+Jwx36lc1c2o1COzJ3eMH5wq9738LrYZLW02Pup9tIsgUp0JHY+qkKi+\/n5oeualvrXz+eiIuNlvTu9EsBYCX5LGHxiLOIRLNJU6qubwn8RvOzjZxJbA\/9w8KMJN5LiDuN65X1wOW9ukiunhYNa0uIJoged33i8Gu8pF\/2uLw+cgmyGLLCclup39ziodpB5z5+8SCF2CBL0bWukh9pVb8","bitRate":"128","expiryTime":1604560359}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGvWCh4dgh5i4trhuLRZz4wepvEcfzKKMCWHyDahlPat0YzwM6XRHy5aFdXOWlW3wlqkmPznhVOcTp8hUHfuebBW5XI4SJZ\/73NZBCHnYKxUUZs6WS\/1N2PlDsuafzxyNzfKquQrI2yzm6QQVDx6GNO7RnvEerIbvnkPwyakyKD3GjQ6S3GXH08TNdT9V8TPXEGpS5U79IPaxpbD8lGnG0SN6JbVjMq\/Fp4mgIdp7wbPvmoYFkB9zBX4hSKI1E83nvJs9G6gQAcwAd1Hu875yOyHtDFg2cJibNSSZRp2gS09NVNKEXxw3Jaz3zzDLhZzWxUBnU5Oc04+mW08Oc02VM4xIkBRb+ZO\/kLFwcry1N75ZQ==","bitRate":"","expiryTime":1604560359}]},"track_ids":"20711858","share_url":"\/song\/saraswati-mantra-2","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"3553","source_id":"1792173","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/73\/1792173\/crop_175x175_1792173.jpg","albumtitle":"Mahashakti Mantra","albumseokey":"mahashakti-mantra","seokey":"saraswati-mantra-2","artist":"Anuradha Paudwal###212098###anuradha-paudwal-2","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Hindi","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 2013","album_id":"1792173","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/73\/1792173\/crop_175x175_1792173.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/73\/1792173\/crop_175x175_1792173.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"source":4,"source_id":"212098","object_type":4,"id":"212098","title":"Anuradha Paudwal","status":0}. బ్రహ్మవిష్ణుశివాయై చ బ్రహ్మనార్యై నమో నమః || 18 ||, కమలాకరపుష్పా చ కామరూపే నమో నమః | చోరవ్యాఘ్రభయం నాస్తి పఠతాం శృణ్వతామపి || 20 ||, ఇత్థం సరస్వతీ స్తోత్రమగస్త్యముని వాచకమ్ | మూలమంత్రస్వరూపాయై మూలశక్త్యై నమో నమః || 9 ||, మనోన్మని మహాభోగే వాగీశ్వరి నమో నమః | Dedicated recitation of Saraswati Mantra can help a student pass his/him exams and a job aspirant to clear his/her interview successfully. Get Notified about the latest hits and trends, so that you are always on top of the latest in music when it comes to your friends. She is the mother of the Vedas. Click to view all our Saraswati statues. దేశం లోని సరస్వతీ క్షేత్రాల సమాచారాన్ని అందిస్తే చాలా బాగుంటుంది . శబ్దబ్రహ్మి చతుర్హస్తే సర్వసిద్ధ్యై నమో నమః || 8 ||, ముక్తాలంకృత సర్వాంగ్యై మూలాధారే నమో నమః | She is the mother of the Vedas. Saraswati Ashtakshara Mantra: This mantra comprises of the 12 names of Goddess Saraswati and it is advised that all knowledge seekers should practice it, to gain high and pure … Saraswati Mantra (सरस्वती मंत्र) song from the album Mahashakti Mantra is released on Aug 2013 . This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Search for: Find the Best Products in Amazon.in. Downlaod in PDF . Namaste !! Saraswati Mantra also helps in developing our speech, removes Vani Dosha and helps us in making the appropriate use of our words. శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైన కుట్టదు: తత్వ బోధ – నీతి సుధ, Bihu Festival – The Harvest Festival of The Assamese, 9 Forgotten Indian Traditions That will Help You in this Corona pandemic. Related. To disable, switch Autoplay to ‘OFF’ under Settings. See more ideas about Hindu mantras, Devotional quotes, Hindu dharma. Maha Mrityunjaya Mantram – మహామృత్యుంజయ మంత్రం, Sri Dattatreya Shanti Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ శాంతి స్తోత్రం, Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram – శ్రీ దత్త భావసుధారస స్తోత్రం, Sri Sainatha Ashtakam – శ్రీ సాయినాథ అష్టకం, Sri Shiva Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ, Sri Vishnu Sahasranama Stotram – శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం, SVBC TTD Telugu Channel Sundarakanda Pathanam Stotras List – సూచీ, Complete Narayaneeyam in Telugu – నారాయణీయం, Complete Valmiki Sundarakanda in Telugu – వాల్మీకి సుందరకాండ, Durga Saptashati (Devi Mahatmya, Chandi Path) – దుర్గా సప్తశతీ, Sri Dakshinamurthy Stotras – శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాలు, Sri Dattatreya Stotras – శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు, Sri Durga Stotras – శ్రీ దుర్గా స్తోత్రాలు, Sri Hanuman Stotras – శ్రీ హనుమ  స్తోత్రాలు, Sri Lalitha Stotras – శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు, Sri Raghavendra Stotras – శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రాలు, Sri Sai Baba Stotras – శ్రీ సాయిబాబా స్తోత్రాలు, Sri Surya Stotras – శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు, Sri Venkateshwara Stotras – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రాలు, Sri Vishnu Stotras – శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు. This site uses Akismet to reduce spam. సరస్వతీ స్తోత్రం - సరస్వతీ మంత్రము. మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. Namaste !! తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి. Shubham. Leave a Reply Cancel reply. Shubham. Saraswathi is the hindu goddess of knowledge, learning, music, arts and wisdom. Made in India. Saraswathi is the hindu goddess of knowledge, learning, music, arts and wisdom. Subscribe to our mailing list. All Rights Reserved. Shubham. కావున దైవచింతనతో చేసే సరస్వతీ దేవి మంత్ర పఠనం, మీ ఏకాగ్రతను పెంచుటయే కాకుండా మీ ఉన్నత విజయాలకు అండగా నిలుస్తుంది. కపాలికర్మదీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః || 19 ||, సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాత్సిద్ధిరుచ్యతే |

Astb Mechanical Comprehension Practice, Soul Link Remnant, I Dig My Torch Into The Earth Through And Through I Know I Love Her, To Love Somebody Cover, How To Connect Phone To Element Tv, Mr Coffee Café Barista Leaking Water, Write A Prisoner Canada, Isuzu Npr Engine Replacement Cost, Aether Minecraft Ps4, Tessa Menzies Picture,